torsdag 13 november 2014

Utvecklingsstörning och delaktighet i Svenska kyrkan

Avhandling från Umeå: (från förlagets hemsida): "Det finns lite kunskap om vilken roll kyrkliga gemenskaper spelar hos personer med funktionshinder. Det beror på att deras egna röster sällan fått komma till tals i vare sig forskning eller kyrkliga sammanhang. Detta gäller särskilt personer med utvecklingsstörning. I denna avhandling studeras de upplevelser som personer med utvecklingsstörning har av delaktighet i Svenska kyrkan. Den identifierar vilka sociala processer som har betydelse för dessa upplevelser. Studien bygger på deltagande observationer och kvalitativa intervjuer med personer med utvecklingsstörning. Intervjumaterialet är tolkat utifrån symbolisk interaktionism.

Linda Vikdahl är religionsvetare vid Umeå universitet. Detta är hennes avhandling."
http://www.artos.se/akademisk-litteratur/jag-vill-ocksa-vara-en-angel

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar