torsdag 29 december 2016

Utbildning om tidiga insatser vid skolsvårigheter

Umeå kommun: "Levla är ett stödmaterial med syfte att förstärka skolans tidiga insatser när det handlar om generella skolsvårigheter, fokus ligger på situationen och inte på eleven. Ordet "levla" kommer från datorspelsvärlden. Att "levla upp" innebär att man höjer sig en nivå i färdighet."
http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/elevhalsa/elevhalsaiforochgrundskolan/halsoframjandearbete/larmiljo/levla.4.1bcd46311407b7f305b34f1b.html

fredag 16 december 2016

torsdag 15 december 2016

Bluetooth + ljudanläggning + pratapparat i mobilen

Det funkar ju hur bra som helst, min stereo hemma har jag em blåtandsmottagare på för att köra Spotify från mobilen.
Om man istället tar en pratapparatapp t ex Speech Assistant och en talsyntes t ex Acapela eller mobilens egen talsyntes (text till tal) så har man en pratapparat med perfekt ljudkvalitet.

tisdag 13 december 2016

Ökad användning av e-tjänster och teknik inom äldreomsorgen (Umeå)

På motsvarande sätt förväntas äldreomsorgen ta stöd av teknik (kopierat rakt av från  Umeå kommuns webbplats).

"Äldrenämnden fattade den 28 april beslut om en plan för teknikförsörjning gällande perioden 2016-2019. Utveckling av e-tjänster samt ökad tillgång till internet för såväl medarbetare och personer med insats lyfts fram som exempel på kommande satsningar.

– Många äldre efterfrågar idag att själv kunna välja hur och när olika insatser utförs och att dessa kännetecknas av trygghet, självständighet och delaktighet. Det känns därför bra att vi nu har planen på plats och kan arbeta vidare med aktiviteterna, säger Janet Ågren, ordförande äldrenämnden.

Fler ska få tillgång till internet

För att kunna införa välfärdsteknik, exempelvis IP-baserade trygghetslarm, videotelefoni och nattillsyn via trygghetskamera, krävs att såväl personer med insatser som verksamhet har tillgång till bredbandsuppkoppling. Därför ska möjligheter att utveckla välfärdsbredband för de brukare som inte har egen bredbandsuppkoppling nu undersökas. Man ska också arbeta för att införa trådlöst internet på äldreboenden, korttidsboenden och andra större anläggningar. 

E-tjänster påbörjas

Ett arbete pågår för att införa e-tjänster för brukare/närstående i syfte att underlätta information och informationsutbyte med myndighetsutövning och utförare av vård och omsorg. Exempelvis i samband med ansökan och biståndsprövning eller i samband med planering, genomförande och uppföljning av insatser. Denna information sker i dagsläget via besök, telefonsamtal eller via traditionell brevväxling. Det bedöms därmed finnas stora möjligheter till ökad tillgänglighet och service i och med införande av e-tjänster."

Ny plan för teknikförsörjning inom vård och omsorg - Umeå

Jag kopierar texten från kommunens hemsida rakt av - en ny plan togs i år och det blir intressant att se vilka konsekvenser det får för invånarna.

"Ny plan för teknikförsörjning inom vård och omsorg

En teknikförsörjningsplan fastställdes i individ- och familjenämnden för åren 2016-2019. Planen ska skapa framförhållning i arbetet med att samordna och främja teknikanvändning inom vård och omsorg.

­ – Med denna plan lägger vi grunden för kommande satsningar på teknik inom socialtjänsten. En av satsningarna är kommunikativa hjälpmedel inom daglig verksamhet, vi kommer även att se över behovet inom hela omsorgen när det gäller tekniskt stöd till den enskilde, säger Andreas Lundgren (S), ordförande i individ- och familjenämnden, Umeå kommun.

Teknikförsörjningsplanen bygger på den nationella strategin för e-hälsa inom vård och omsorg. Den innefattar förhållningssätt och vägval för teknisk infrastruktur samt teknik som stödjer verksamhet, beslutsfattare och invånare.

– För Centerpartiet har det varit viktigt att delta i framtagandet av en gemensam Teknikförsörjningsplan. En blocköverskridande överenskommelse är viktig för att klara av att hålla kvalité i så här stora frågor. Med teknikförsörjningsplanen bygger vi kvalitativ verksamhet som också bidrar till att attrahera ny arbetskraft, säger Anna-Karin Sjölander (C), vice ordförande individ- och familjenämnden.

Teknikförsörjningsplanen är en av tre försörjningsplaner inom vård och omsorg. De övriga två är lokal- och kompetensförsörjningsplanen.

Aktiviteter under 2016

Planen beskriver både nuläge och börläge och innehåller även en aktivitetsplanering för de fyra kommande åren. Under 2016 ska bland annat följande aktiviter starta upp:

  • Kartläggning av insatser som kan ersättas/kompletteras med välfärdsteknik utifrån nyttoanalys konsekvensbedömning.
  • Behovsinventering av teknik för boenden och daglig verksamhet inom funktionshinderomsorgen.
  • Engångssatsning på trådlöst IT samt tekniska och kommunikativa hjälpmedel inom daglig verksamhet.
  • Visningsmiljö av välfärdsteknik i pedagogiskt syfte"