torsdag 29 december 2016

Utbildning om tidiga insatser vid skolsvårigheter

Umeå kommun: "Levla är ett stödmaterial med syfte att förstärka skolans tidiga insatser när det handlar om generella skolsvårigheter, fokus ligger på situationen och inte på eleven. Ordet "levla" kommer från datorspelsvärlden. Att "levla upp" innebär att man höjer sig en nivå i färdighet."
http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/elevhalsa/elevhalsaiforochgrundskolan/halsoframjandearbete/larmiljo/levla.4.1bcd46311407b7f305b34f1b.html

fredag 16 december 2016

torsdag 15 december 2016

Bluetooth + ljudanläggning + pratapparat i mobilen

Det funkar ju hur bra som helst, min stereo hemma har jag em blåtandsmottagare på för att köra Spotify från mobilen.
Om man istället tar en pratapparatapp t ex Speech Assistant och en talsyntes t ex Acapela eller mobilens egen talsyntes (text till tal) så har man en pratapparat med perfekt ljudkvalitet.

tisdag 13 december 2016

Ökad användning av e-tjänster och teknik inom äldreomsorgen (Umeå)

På motsvarande sätt förväntas äldreomsorgen ta stöd av teknik (kopierat rakt av från  Umeå kommuns webbplats).

"Äldrenämnden fattade den 28 april beslut om en plan för teknikförsörjning gällande perioden 2016-2019. Utveckling av e-tjänster samt ökad tillgång till internet för såväl medarbetare och personer med insats lyfts fram som exempel på kommande satsningar.

– Många äldre efterfrågar idag att själv kunna välja hur och när olika insatser utförs och att dessa kännetecknas av trygghet, självständighet och delaktighet. Det känns därför bra att vi nu har planen på plats och kan arbeta vidare med aktiviteterna, säger Janet Ågren, ordförande äldrenämnden.

Fler ska få tillgång till internet

För att kunna införa välfärdsteknik, exempelvis IP-baserade trygghetslarm, videotelefoni och nattillsyn via trygghetskamera, krävs att såväl personer med insatser som verksamhet har tillgång till bredbandsuppkoppling. Därför ska möjligheter att utveckla välfärdsbredband för de brukare som inte har egen bredbandsuppkoppling nu undersökas. Man ska också arbeta för att införa trådlöst internet på äldreboenden, korttidsboenden och andra större anläggningar. 

E-tjänster påbörjas

Ett arbete pågår för att införa e-tjänster för brukare/närstående i syfte att underlätta information och informationsutbyte med myndighetsutövning och utförare av vård och omsorg. Exempelvis i samband med ansökan och biståndsprövning eller i samband med planering, genomförande och uppföljning av insatser. Denna information sker i dagsläget via besök, telefonsamtal eller via traditionell brevväxling. Det bedöms därmed finnas stora möjligheter till ökad tillgänglighet och service i och med införande av e-tjänster."

Ny plan för teknikförsörjning inom vård och omsorg - Umeå

Jag kopierar texten från kommunens hemsida rakt av - en ny plan togs i år och det blir intressant att se vilka konsekvenser det får för invånarna.

"Ny plan för teknikförsörjning inom vård och omsorg

En teknikförsörjningsplan fastställdes i individ- och familjenämnden för åren 2016-2019. Planen ska skapa framförhållning i arbetet med att samordna och främja teknikanvändning inom vård och omsorg.

­ – Med denna plan lägger vi grunden för kommande satsningar på teknik inom socialtjänsten. En av satsningarna är kommunikativa hjälpmedel inom daglig verksamhet, vi kommer även att se över behovet inom hela omsorgen när det gäller tekniskt stöd till den enskilde, säger Andreas Lundgren (S), ordförande i individ- och familjenämnden, Umeå kommun.

Teknikförsörjningsplanen bygger på den nationella strategin för e-hälsa inom vård och omsorg. Den innefattar förhållningssätt och vägval för teknisk infrastruktur samt teknik som stödjer verksamhet, beslutsfattare och invånare.

– För Centerpartiet har det varit viktigt att delta i framtagandet av en gemensam Teknikförsörjningsplan. En blocköverskridande överenskommelse är viktig för att klara av att hålla kvalité i så här stora frågor. Med teknikförsörjningsplanen bygger vi kvalitativ verksamhet som också bidrar till att attrahera ny arbetskraft, säger Anna-Karin Sjölander (C), vice ordförande individ- och familjenämnden.

Teknikförsörjningsplanen är en av tre försörjningsplaner inom vård och omsorg. De övriga två är lokal- och kompetensförsörjningsplanen.

Aktiviteter under 2016

Planen beskriver både nuläge och börläge och innehåller även en aktivitetsplanering för de fyra kommande åren. Under 2016 ska bland annat följande aktiviter starta upp:

  • Kartläggning av insatser som kan ersättas/kompletteras med välfärdsteknik utifrån nyttoanalys konsekvensbedömning.
  • Behovsinventering av teknik för boenden och daglig verksamhet inom funktionshinderomsorgen.
  • Engångssatsning på trådlöst IT samt tekniska och kommunikativa hjälpmedel inom daglig verksamhet.
  • Visningsmiljö av välfärdsteknik i pedagogiskt syfte"

fredag 11 november 2016

Svenska Logopedförbundet 50 år – inspirerande jubileumswebbinarium

Idag är det massor av korta föreläsningar från hela bredden av logopedi, de streamas live men går även att se i efterhand och det krävs ingen inloggning för att se.
Jag såg nyss föreläsningen om demens och logopedens uppgift där: kartläggning i team vid minnesmottagning, rådgivning och gruppbehandling, ge förutsättningar för anpassad kommunikation i personens miljö, AKK och en spännande annan aspekt: ta ställning till personens förmåga till ställningstagande till vård, omsorg och forskning. Det finns ett SoU 2015:80 om detta.
KIM,  kliniskt instrument för bedömning av klinisk beslutsförmåga, har tagits fram i samarbete med Sara Stormoen.
ASHA har samlat litteratur om demens och logopedi.
Det finns ett svenskt material Standardiserad Logopedisk Undersökning vid Minnesutredning, SLUM.
Jätteintressant område.
http://logopedforum.se/events/svenska-logopedforbundet-50-ar-save-the-date/

Jag ska få föreläsa på universitetet igen!

I november är det blivande arbetsterapeuter som ska utbildas i kommunikation och kognition. I januari är det blivande lärare i engelska och svenska som ska lära sig om läs- och skrivsvårigheter, språkstörning och andra inlärningssvårigheter som de kan se ur på högstadie- och gymnasiet. Och hjälpmedel som underlättar.
Fil dr Maria Levlin är huvudansvarig, en logoped som jag är imponerad av.

tisdag 8 november 2016

Tågprator - en jättetydlig app om tågtider

En app för att tydligt se tågtider.
http://www.trafikverket.se/tjanster/trafiktjanster/tagprator/

Teknik vid demens

En skrift från Hjälpmedelsinstitutet om teknik som stöd för personer med demens och deras anhöriga  https://www.google.se/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.demenscentrum.se/globalassets/myndigheter_departement_pdf/10_teknik-som-stod-for-personer-med-demens-och-deras-anhoriga.pdf&ved=0ahUKEwinuvS1_ZjQAhXGFSwKHdqXBGoQFggaMAA&usg=AFQjCNG_DXS4HDBffuHrrrRCKtPj8BuQOQ&sig2=z_zUOkZ-nEERtxSVltVwjA

Utbildning i digital teknik som kognitivt stöd

En smart utbildning som Myndigheten för delaktighet håller i höst är en tvådagars teknikcoach:
"Teknikcoach är en utbildning som riktar sig till personal inom kommunal omsorg. Syftet med kursdagarna är att ge personal på särskilda boenden, dagverksamheter och äldreboenden mer kunskap om hur digital teknik kan användas som kognitivt stöd och hur man kan arbeta för att underlätta implementering av välfärdsteknik i kommunerna. Kursdeltagarna ska efter utbildningen kunna inspirera och stödja sina arbetskamrater och ta ett extra ansvar för teknikanvändningen."

http://www.mfd.se/nyheter/2016/utbildning-i-digital-teknik-som-kognitivt-stod/

Miljöanpassningar i särskilt boende och daglig verksamhet

En liten skrift från Myndigheten för delaktighet https://www.google.se/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.mfd.se/globalassets/dokument/publikationer/2015/2015-2-valfardsteknologi-och-miljoanpassningar.pdf&ved=0ahUKEwiX-8-A8ZjQAhWLiCwKHWSVACIQFggaMAA&usg=AFQjCNHJX2CM3NPlCjsQCeMNBMKVlOy74Q&sig2=ZMq2UuATfYfR0lv86APGVg

Boktips: Vardagsteknik och äldre personer

https://www.studentlitteratur.se/#9789144104393/Vardagsteknik+och+%C3%A4ldre+personer
Den här boken fick jag på kursen idag. Och en föreläsning av redaktören Åsa Larsson Ranada.

Bo vital visningsmiöjö

http://www.bovital.se/
Bo vital är ett projekt där Norrköpings kommun och olika samarbetspartners testar och visar ny teknik för äldre personer.

Utbildningsdag om välfärdsteknik

Idag ska jag på något intressant!

"Myndigheten för delaktighet (MFD) och Sveriges Arbetsterapeuter samarbetar och genomför en utbildningsdag.

Välfärdsteknik påverkar äldre och personer med funktionsnedsättnings vardagsliv i stor omfattning. Vi som arbetsterapeuter kan underlätta och stödja personer att använda vardagsteknik för att klara dagens utmaningar och för att vara trygg, aktiv och delaktig i samhället. Välfärdsteknik inom olika områden och verksamheter kommer att belysas. Under kursdagen kommer teori och praktik att varvas, det kommer också ingå exempel och råd för att underlätta välfärdsteknikanvändningen. De som har en smartphone eller surfplatta kan, om de vill, ta med den för att på plats kunna titta på exempel.

Syfte:
Att inspirera och motivera arbetsterapeuter att utveckla sina kunskaper och kompetenser inom området välfärdsteknik.

Innehåll:
Föreläsningar om resultat och erfarenheter från området
Behovsbedömning och arbetsmetoder som kan användas
Samtycke, lagstiftning och etik inom området
Reflektionsfrågor och diskussion i mindre grupper
Erfarenhetsutbyte

Kursledare:
Åsa Larsson Ranada leg arbetsterapeut och lektor vid institutionen för samhälls- och välfärdsstudier Linköpings universitet."

fredag 4 november 2016

Goda råd om ögonstyrning

Den här skriften beskriver ett systematiskt tänk kring introduktion av ögonstyrning och delar upp användningen i syften med olika metoder för att uppnå mål.

fredag 22 juli 2016

Ny webbplats om fjärrkommunikation

Tydlig och överskådlig information, riktad både till förskrivare, tekniker och brukare. Det handlar om bildtelefoni, texttelefoni och andra sätt att kommunicera på distans om man har svårt att tala eller höra i vanlig telefon.
Och som yrkesverksam kan man ansöka om en inloggning för att få tillgång till ytterligare information.
http://e-kommunicera.nu/

onsdag 25 maj 2016

Nya lagkrav tvingar fram digital tillgänglighet

Ur en färsk artikel i Computer Sweden http://computersweden.idg.se/2.2683/1.658704/myndigheter-webben-
"Dagisköer, deklaration, skolval, information om sophämtning – ja, webben har blivit navet för myndigheters information och tjänster för medborgarna. Men i dag utestängs många som är exempelvis blinda, synskadade, har dyslexi eller andra funktionsnedsättningar eftersom sajterna helt enkelt inte är tillgängliga för dem.

Men nu är ett nytt EU-direktiv på gång som sätter press på offentliga aktörer att göra inte bara sina sajter utan även intranät och appar tillgängliga.

– Vi är inte alltid jätteförjusta i lagstifting som verktyg. Det finns en risk att man bara gör exakt vad som krävs men inget mer. Men vi hoppas att det ska bli mer fokus på frågan, att medvetenheten höjs, säger Susanna Laurin vd på Funka, ett företag som arbetar med just tillgänglighetsfrågor.

Redan i dag finns rekommendationer men det ser väldigt olika ut hur bra de efterlevs konstaterar hon."

fredag 22 april 2016

Vardagsteknik och äldre personer

Länken går till ett utdrag ur boken Vardagsteknik och äldre personer, där Ellinor Larsson har ett kapitel (det finns inte med i utdraget).
http://www.smakprov.se/smakprov/visa/9789144104393/partner/smakprov

torsdag 21 april 2016

Scannande pratapparat som styrs med en kontakt

På workshop imorgon med Arbetsterapeutprogrammet kommer en av stationerna vara att prova att stega sig fram med en kontakt, dels på en iPad, dels på en traditionell pratapparat med inspelat tal. Det krävs både tålamod och timing.

Laserpeklampa och pekkarta via Skype

I filmen Nya sätt att ringa, som jag var med i för några år sedan, visas hur denna stora pekkarta används tillsammans med en laserpeklampa för att en person ska kunna kommunicera direkt med sina nära och kära utan att assistent tolkar.
Här är länk till filmen https://youtu.be/Kc1l5Qmz76Y

Partnerstödd scanning, vid t ex ALS eller MS

Exempel på en pekkarta vid långt gången neurologisk sjukdom där personen varken kan tala, peka med ett finger eller ändra ställning självständigt.

Ögonpekningsram

En av stationerna på workshop för Arbetsterapeutprogrammet imorgon kommer ha olika exempel på hur man kan kommunicera med blickpekning eller partnerstödd scanning. Den här kodningen på bilden är tvåledad: titta var bokstaven är och titta sedan på den ruta som har samma färg som bokstavens bakgrund.

Pekkarta på ett äldreboende

Symbolerna heter Widgit och pekkartorna är gjorda i Communicate In Print, innehållet är utvalt av en kontaktperson och en arbetsterapeut. Personen ifråga kan även skriva så pekkartorna är komplement i situationer när det blir svårt att använda iPad. Det står personnamn på originalet.
Det här exemplet är väldigt inriktat på fysiska behov, men personen kan uttrycka annat i skrift. För en person som inte skriver skulle det behövas mer.

Föreläsning för arbetsterapeutprogrammet

Imorgon träffar jag studenter från Umeå universitet och föreläser och håller workshop om alternativ och kompletterande kommunikation (AKK).
Några exempel på saker som jag kommer visa: bilder för att styra lek, t ex för ett barn med rörelsehinder. Bilderna kan användas på ett talande hjälpmedel eller som pappersbilder. Bygg högre, bygg högre, bygg högre, RASA!

onsdag 13 april 2016

Automatiseringsverktyg

Och så vidare... ännu ett blogginlägg om hur man kan nyttja intelligensen som finns i vår konsumentteknik och göra anpassningar för att underlätta för personer med funktionsnedsättningar - eller egentligen för vem som helst. Inlägget är skrivet av min kollega Janne Koski som är med i den tekniska expertgruppen som NKCDB satt samman för att betjäna riket med kunskap och inspiration om ny teknik.
http://nkcdb.se/ifttt-ett-gratis-automatiseringsverktyg/

Blogg om dövblindhet och teknik

Vill tipsa om en blogg som Nationellt kunskapscentrum för dövblindfrågor har: http://nkcdb.se/automatiseringar-gor-din-smarta-telefon-eller-surfplatta-annu-smartare/

tisdag 12 april 2016

Hjälpmedel

På bilden: en smartphone och en knapp som kan programmeras och via bluetooth ge en snabbare tillgång till intelligensen i telefonen. Knappen heter Flic och utvecklas i Sverige. För att få ut mesta möjliga smarthet behövs en kombination av appar som styr telefonens funktioner.
Återkommer till vad man kan göra.
Här är ett blogginlägg som raskt sammanfattar svårigheter med exekutiva funktioner vid ADHD och föreslår strategier och hjälpmedel. Jag tänker att det finns otroligt mycket man kan göra med konsumentteknik som och en hel del genitid. (ett påhittat exempel som jag inte testat men som borde funka med rätt macron på en telefon som låter sig styras, för en person som ibland går vilse, blir orolig/får ångest och behöver hjälp att hitta hem. Hypotetiskt, med rätt anpassningar: Ett tryck på knappen skickar min GPS position till en anhörig och startar en inspelning av en lugnande röst som berättar vad jag ska göra, två tryck startar navigeringen i en kart-app och instruerar mig att hitta hem och ett långt hålla-nere-knappen ringer upp den anhörige och sätter telefonen i högtalarläge.)
http://www.mrshyper.se/nedsatta-exekutiva-funktioner-vid-adhd-och-hjalpmedel/

söndag 27 mars 2016

Tatuering som samtalshjälpmedel

I tidningen Femina 4 april 2016 finns en intervju med paret Kristina och David Thulin. David hamnade i totalförlamning med bibehållen kognition, locked in syndrome, efter en nackskada orsakat av sumobrottningslek på hans svensexa (som förvärrades av påföljande naprapatbehandling då en blodpropp frigjordes och satte sig i hjärnstammen).
I intervjun berättar de om sitt gemensamma liv efter olyckan, och kommunikationen.

"Nu har det gått drygt fem år sedan olyckan. Jag sitter i rullstol och kan röra händer och armar. Den frustrerande stummheten har lättat en del under det senaste året, då jag återfått delar av talet. Orden kommer med ansträngning, men Kristina har tålamod. Hon lyssnar uppmärksamt, tittar på mina läppar och tolkar det jag säger. Om det inte går att förstå kan jag peka på min arm, där jag har tatuerat ett tangentbord.
Och för att kunna kommunicera med min dotter har jag fått hitta på ett språk med tecken och bilder. När jag pekar på en bild av en tandborste vet hon att det är dags att borsta tänderna. Men E är ett barn och har inte samma tålamod att försöka förstå mig, även om det blir bättre i takt med att hon blivit äldre."

söndag 28 februari 2016

Historisk översikt över... DJ-utrustning!

Det är söndag morgon och den här AKK-logopeden vaknade med ett ryck 07:00 med en dimmig dröm kvar i huvudet: man borde kunna nyttja den nyaste DJ-tekniken och instrument för elektronisk musik till en helt ny sorts samtalshjälpmedel. Det borde gå att tänka helt annorlunda, bortom rutnät.
Nu har jag vaknat och det var ju bara en dröm - men jag hittade ett blogginlägg om historiken som vi delar.

http://djtechtools.com/2016/02/24/la-voix-du-passe-a-history-of-the-phonograph/