lördag 1 mars 2014

Uppsats om den norska skollagen och AKK

Skollagen i mötet med elever i behov av AKK - det är ämnet för en uppsats av Anne-Merete Den Klepp och Anita Sande. De var studenter 2013 vid det som nu kallas Högskolan i Buskerud och Vestfold. Författarna är båda rådgivare vid Statped väst. Via den norska föreningen ISAACs hemsida http://isaac.no
kommer man åt artikeln.
Abstract:
Juni 2012 vedtok Stortinget en ny paragraf i Opplæringslova som ga elevar med behov for alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK) rett til å nytte eigna kommunikasjonsformer og kommunikasjonsmiddel i opplæringa. Innføring av paragrafen synleggjer at dette er ei elevgruppe som treng særskilt tilrettelegging. Gjennom presentasjon av teori, lovverk og funn forsøker forfatterane å skildre korleis utvalde paragrafar i Opplæringslova kan nyttast for å gi grunnlag for eit forsvarleg opplæringstilbod til denne elevgruppa. Forfatterane har intervjua ein jurist i Kunnskapsdepartementet, ein rådgjevar i PPT og ein rektor, og fått deira syn på korleis ein skal forstå lovverket og kva tiltak som må til for å gje elevane eit forsvarleg opplæringstilbod. Hovudkonklusjonen er at Opplæringslova legg sterke føringar for kva elevar med behov for ASK har rett på, og at det er eit stort potensiale i å målretta nytte lova. Artikkelen forsøker også å gi nokre svar på kva som må til for at lovverket skal bli oppfylt og for at elevane skal få eit forsvarleg opplæringstilbod.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar